หน้าแรก


   
ตรวจสอบผลการเรียน
เลขประจำตัว  
พิมพ์เข้าสู่ระบบ   บริการคำแนะนำการใช้งานระบบ   
Group student Portfolio รายชื่อนักศึกษา ตารางสอนแยกตามสาขา ตรวจสอบตารางเรียน ข้อมูล BMS ทะเบียนประวัติ


ข้อมูลนักศึกษา
ภาพรวมนักศึกษา
จำนวนนักศึกษา
หลักสูตรรายวิชา
บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
132022106 การสรางตราสินคา 3-0-3 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
232022107 การตลาดเพื่อสิ่งแวดลอม 3-0-3 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
332026001 โครงการ*-*-4 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
432028001 ฝึกงาน3-3-4 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
532028501 โครงการ0-0-4 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
632032004 การสื่อสารการตลาด-3-0 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
73204-2001 การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการติดตั้งซอฟต์แวร์0-2-3 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
83204-2003 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย1-2-3 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
93204-2004 ระบบจัดการฐานข้อมูล0-2-3 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
103204-2005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์0-2-3 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
113204-2006 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม2-2-3 (0)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
123204-2007 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์0-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
133204-2008 การเขียนโปรแกรมภาษาซี1-3-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
143204-2010 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย3-1-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
153204-2012 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ2-2-3 (4)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
163204-2014 ปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์1-3-3 (4)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
173204-2101 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม0-2-3 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
183204-2104 โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัย0-2-3 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
193204-2201 การเขียนเว็บเพจด้วย HTML1-3-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
203204-2202 การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป1-3-3 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
213204-2203 หลักการออกแบบเว็บเพจ1-3-3 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
223204-2204 การพัฒนาเว็บเพจชั้นสูง1-2-3 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
233204-2206 การใช้โปรแกรมกราฟิกเพื่อพัฒนาเว็บเพจ1-3-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
243204-2402 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิกแอนนิเมชั่น1-3-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
253204-6001 โครงการ2-3-4 (6)โครงการแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
263204-8501 โครงการ--4 (14)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2732042001 การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการติดตั้งซอฟต์แวร์1-3-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2832042002 การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2932042003 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย1-3-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3032042004 ระบบจัดการฐานข้อมูล1-3-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3132042005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์1-3-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3232042006 วิเคราะห์และออกแบบระบบ2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3332042007 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3432042008 การเขียนโปรแกรมภาษาซี1-3-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3532042010 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย1-3-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3632042012 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ1-3-3 (4)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3732042014 ปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์1-3-3 (4)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3832042101 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม0-2-3 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3932042102 เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4032042104 โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัย1-2-3 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4132042106 การพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4232042201 การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML1-3-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4332042202 การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป2-2-3 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4432042203 หลักการออกแบบเว็บเพจ2-2-3 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4532042204 การพัฒนาเว็บเพจชั้นสูง1-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4632042206 การใช้โปรแกรมกราฟฟิกเพื่อพัฒนาเว็บเพจ1-3-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4732042402 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟฟิกแอนนิเมชั่น1-3-3 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4832046001 โครงการ2-4-4 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4932048001 ผึกงาน--4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5032048501 โครงการ*-*-4 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 1164 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 
งานทะเบียน Email: โทร 045612886 ต่อ 132

โทรศัพท์ โทรสาร
  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0138099 วินาที