หน้าแรก


   
ตรวจสอบผลการเรียน
เลขประจำตัว  
พิมพ์เข้าสู่ระบบ   บริการคำแนะนำการใช้งานระบบ   
Group student Portfolio รายชื่อนักศึกษา ตารางสอนแยกตามสาขา ตรวจสอบตารางเรียน ข้อมูล BMS ทะเบียนประวัติ


ข้อมูลนักศึกษา
ภาพรวมนักศึกษา
จำนวนนักศึกษา
หลักสูตรรายวิชา
บุคลากร
qrcode

ปีที่เข้าเรียน    | ทั้งหมด | ปกติ/ทวิ | หลักสูตรเทียบโอน |

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
ยานยนต์21830248186819415410164763127751321601381
อิเล็กทรอนิกส์27568347257245186326866334387165552
ก่อสร้าง0681452724630351651
ไฟฟ้ากำลัง511364000511364
โยธา6273300062733
รวม อุตสาหกรรม3021264282394128020430234105584113918002812081
การบัญชี251533939148491937539422513535
การขาย14344432362929395988199207
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ289011816819721901111385877252038481051
0003131631316
รวม พาณิชยกรรม3118421520152172221671891631070123323615731809
การโรงแรม7637000076370
รวม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว7637000000000076370
รวมทั้งสิ้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)340373713259193452226197423 121811542372204319173960

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
เทคนิคยานยนต์79180115115026412654582460
เทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม351045204240120712717521196
เทคนิคการก่อสร้าง214251211304314476682
รวม อุตสาหกรรม135151501475152000427943670929738
การบัญชี168693555804323227547355402
การตลาด00029112911
การพัฒนาเว็บเพจ012475907825433290301391
ธุรกิจดิจิทัล15891040001589104
รวม บริหารธุรกิจ1615717315102117000123495618154754908
รวมทั้งสิ้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)151172323162107269000 55050410548637831646

()
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
00066606
รวม 000000000606606
รวมทั้งสิ้น ()000000000606606
งานทะเบียน Email: โทร 045612886 ต่อ 132

โทรศัพท์ โทรสาร
  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0302610 วินาที