หน้าแรก


   
ตรวจสอบผลการเรียน
เลขประจำตัว  
พิมพ์เข้าสู่ระบบ   บริการคำแนะนำการใช้งานระบบ   
Group student Portfolio รายชื่อนักศึกษา ตารางสอนแยกตามสาขา ตรวจสอบตารางเรียน ข้อมูล BMS ทะเบียนประวัติ


ข้อมูลนักศึกษา
ภาพรวมนักศึกษา
จำนวนนักศึกษา
หลักสูตรรายวิชา
บุคลากร
qrcode

[ ตารางเรียน][ ตารางสอน][ ตารางการใช้ห้อง]

แผนกสามัญทั่วไป
1   ภัทรวรรณ   ถาวร
2   สุทธิรักษ์   โพทุมทา
3   พิชญาดา   นวลสาย
แผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
1   อนุรักษ์   ดวงดี
2   สุณิสา   วรเลิศ
3   วิรินทร์ณัฐฐา   สุขอยู่
4   สิริพร    สมบัติ
5   ขวัญฤดี   สุขสร้อย
6   ธงชัย   วิเศษชาติ
7   จันทร์เพ็ญ   ชารีผาย
8   ศิริมล   ทองสุทธฺิ์
9   รัตนาภรณ์    จันทา
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
1   สัตรัตน์   อุทัยทวีทรัพย์
2   สัตรัตน์(2)   อุทัยทวีทรัพย์
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
1   ณัฐพงษ์   ศรเคน
2   เกษมศักดิ์   ศิลาโชติ
3   สมชาย   สงวนแก้ว
4   คณิน   ทินนะภา
5   ประวัติ   เจือจันทร์
แผนกวิชาการตลาด
1   สมานพันธ์   ผ่องราษี
2   พนิดา   โตรัศมี
3   นพดล   กันทะวงศ์
แผนกวิชาช่างยนต์
1   โฆษิต   เทียนชัย
2   สุริยา   จันทะโคตร
3   เจริญ   บุญทะวัน
4   สมัย   ทองมวน
5   เอกชัย   โสพันธ์
6   ยอด   ประคองใจ
7   อภิชน   เพียรเสมอ
8   อภิวัฒน์   จำปาพันธ์
9   บรรดาศักดิ์   ทองแก้ว
10   อภิชน   เพียรเสมอ (2)
11   ยอด(2)   ประคองใจ
แผนกวิชาการบัญชี
1   พิมพ์จิรา   อินทร์ตา
2   ศุภวิชญ์   มั่นคง
3   รัตนาพร   ชฎาชัย
4   หยกนภา   มะเค็ง
5   ศิริพร   สุขเมือง
6   สมณี   วิมลสุข
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1   มินตรา   สมฤทธิ์
2   เกรียงไกร   สุวรรณ์
3   เบญจลักษณ์   ทองพันชั่ง
4   นิดติยา   นาคนวล
5   ทศพร   จำปาเมือง
6   สัมฤทธิ์   พิระภาค
7   มงคลยศ   จุปะวันทอง
8   เสริมทรง   สมบัติ
แผนกวิชาโยธา
1   อรรคเดช   พิเคราะห์แน่
แผนกช่างเชื่อมโลหะ
1   อุทัย   คงครบ
2   สุพรรณ   บุญกล้า
3   สุพรรณ   บุญกล้า (2)
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
1   นรินทร์   แสนคม
2   ธีรวุฒิ   กาบบัวศรี
3   ธนบดี   พลบุญ
แผนกวิชาการโรงแรม
1   สุภาพร   พรมวัน
งานทะเบียน Email: โทร 045612886 ต่อ 132

โทรศัพท์ โทรสาร
  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0280449 วินาที