หน้าแรก


   
ตรวจสอบผลการเรียน
เลขประจำตัว  
พิมพ์เข้าสู่ระบบ   บริการคำแนะนำการใช้งานระบบ   
Group student Portfolio รายชื่อนักศึกษา ตารางสอนแยกตามสาขา ตรวจสอบตารางเรียน ข้อมูล BMS ทะเบียนประวัติ


ข้อมูลนักศึกษา
ภาพรวมนักศึกษา
จำนวนนักศึกษา
หลักสูตรรายวิชา
บุคลากร
qrcode

[ ตารางเรียน][ ตารางสอน][ ตารางการใช้ห้อง]

แผนกสามัญทั่วไป
1   พิชญาดา   นวลสาย
2   ภัทรวรรณ   ถาวร
3   สุทธิรักษ์   โพทุมทา
แผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
1   จูเรีย   ชูร์พฟ์
2   สิริพร    สมบัติ
3   ขวัญฤดี   สุขสร้อย
4   ศิริมล   ทองสุทธฺิ์
5   สุณิสา   วรเลิศ
6   จันทร์เพ็ญ   ชารีผาย
7   ธงชัย   วิเศษชาติ
8   อนุรักษ์   ดวงดี
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
1   สัตรัตน์(2)   อุทัยทวีทรัพย์
2   สัตรัตน์   อุทัยทวีทรัพย์
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
1   ณัฐพงษ์   ศรเคน
2   ประวัติ   เจือจันทร์
3   สมชาย   สงวนแก้ว
4   คณิน   ทินนะภา
แผนกวิชาการตลาด
1   พนิดา   โตรัศมี
2   นพดล   กันทะวงศ์
3   สมานพันธ์   ผ่องราษี
แผนกวิชาช่างยนต์
1   ยอด   ประคองใจ
2   อภิชน   เพียรเสมอ
3   อภิวัฒน์   จำปาพันธ์
4   เจริญ   บุญทะวัน
5   บรรดาศักดิ์   ทองแก้ว
6   สุริยา   จันทะโคตร
7   เอกชัย   โสพันธ์
8   สมัย   ทองมวน
9   ยอด(2)   ประคองใจ
10   อภิชน   เพียรเสมอ (2)
แผนกวิชาการบัญชี
1   พิมพ์จิรา   อินทร์ตา
2   ศิริพร   สุขเมือง
3   รัตนาพร   ชฎาชัย
4   ศุภวิชญ์   มั่นคง
5   หยกนภา   มะเค็ง
6   สมณี   วิมลสุข
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1   เบญจลักษณ์   ทองพันชั่ง
2   ศีลวุฒิ   กาบบัวศรี
3   มินตรา   สมฤทธิ์
4   นิดติยา   นาคนวล
5   ทศพร   จำปาเมือง
6   เสริมทรง   สมบัติ
7   เกรียงไกร   สุวรรณ์
8   สัมฤทธิ์   พิระภาค
9   สัมฤทธิ์ (2)   พิระภาค
10   ทศพร (2)   จำปาเมือง
แผนกวิชาโยธา
1   อรรคเดช   พิเคราะห์แน่
2   อรรคเดช2   พิเคราะห์แน่
แผนกช่างเชื่อมโลหะ
1   สุพรรณ   บุญกล้า
2   อุทัย   คงครบ
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
1   ธนบดี   พลบุญ
2   เกษมศักดิ์   ศิลาโชติ
3   นรินทร์   แสนคม
4   ธีรวุฒิ   กาบบัวศรี
แผนกวิชาการโรงแรม
1   สุภาพร   พรมวัน
งานทะเบียน Email: โทร 045612886 ต่อ 132

โทรศัพท์ โทรสาร
  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0116701 วินาที