หน้าแรก


   
ตรวจสอบผลการเรียน
เลขประจำตัว  
พิมพ์เข้าสู่ระบบ   บริการคำแนะนำการใช้งานระบบ   
Group student Portfolio รายชื่อนักศึกษา ตารางสอนแยกตามสาขา ตรวจสอบตารางเรียน ข้อมูล BMS ทะเบียนประวัติ


ข้อมูลนักศึกษา
ภาพรวมนักศึกษา
จำนวนนักศึกษา
หลักสูตรรายวิชา
บุคลากร
qrcode
ที่ชื่อสกุลวุฒิการศึกษาตำแหน่งระดับเงินเดือนประจำแผนกวิชาหน้าที่พิเศษ---|---
1 นายบุญมา นวลสาย ศศม.บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการ   ผู้บริหาร
2 น.ส.ครูจีน คนใหม่  ครูผู้สอนปวส   แผนกสามัญทั่วไป
3 น.ส.ครูอังกฤษ คนใหม่ ปริญญาตรี ครูผู้สอนปวช.ปวส   แผนกสามัญทั่วไป
4 นายณัฐพล สุนทร วิศวกรรมศาสตรบัณทิต(วิศวกรรมไฟ้า) ครูผู้สอนปวช.,ปวส.   แผนกสามัญทั่วไป
5 น.ส.ภัทรวรรณ ถาวร ปริญญาตรี ศษ.บ.ภาษาไทย ครูผู้สอนปวช.,ปวส.   แผนกสามัญทั่วไป
6 นายครู1 คนใหม่ ปริญญาตรี ครูผู้สอนปวช.,ปวส.   แผนกสามัญทั่วไป
7 ว่าที่ ร.ต.เทพเทวัน ศรีหะจันทร์ วิศวกรรมศาสตรบัณทิต(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) ครูผู้สอนปวช.,ปวส.   แผนกสามัญทั่วไป
8 นายNeal Egos Navarro ป.ตรี ครูผู้สอนปวช.,ปวส   แผนกสามัญทั่วไป
9 น.ส.นาถรดา ธรรมชาติ ปริญญาตรี ศ.ศ.บ. เอก ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ ครูผู้สอนปวช., ปวส.   แผนกสามัญทั่วไป
10 นายบรรพบ จำปาหอม  วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ครูผู้สอนปวช., ปวส.   แผนกสามัญทั่วไป
11 ว่าที่ ร.ต.สิงห์ กิ่งมาลา ปริญญาตรี ครูผู้สอนปวช., ปวส.   แผนกสามัญทั่วไป
12 นายรัตนพงษ์ แจ้งสว่าง ปริญญาตรี ครูผู้สอนปวช. , ปวส.   แผนกสามัญทั่วไป
13 ม.จ.พระมหาติ่ง มหิสฺโร  ครูปวช.   แผนกสามัญทั่วไป
14 น.ส.ภิญญดา หลักบุญ คบ.ภาษาอังกฤษ ครูปวช.   แผนกสามัญทั่วไป
15 นายศักดิ์ชัย อนุพันธ์  ครูปวช.   แผนกสามัญทั่วไป
16 น.ส.ปวริศา สาดา ปริญญาตรี ครูปวช   แผนกสามัญทั่วไป
17 น.ส.ศิราณี ดาศรี ปริญญาตรี คบ.คณิตศาสตร์ ครูผู้สอน ปวช., ปวส.   แผนกสามัญทั่วไป
18 นายสุทธิรักษ์ โพทุมทา วท.บ. รอง ผอ.   แผนกสามัญทั่วไป
19 น.ส.ศศิธร แสวงแก้ว ปริญญาตรี คบ.ภาษาอังกฤษ    แผนกสามัญทั่วไป
20 น.ส.ครูภาษาไทย คนใหม่     แผนกสามัญทั่วไป
21 นายภัทรภร เกษบุรมย์ ปริญญาตรี    แผนกสามัญทั่วไป
22 นางพิชญาดา นวลสาย ปริญญาโท รองผู้อำนวยการ   แผนกสามัญทั่วไป
23 น.ส.สุณิสา วรเลิศ ปริญญาตรี ครูผู้สอนปวช.,ปวส.   แผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
24 น.ส.ขวัญฤดี สุขสร้อย ปริญญาตรี ครูปวช.,ปวส.   แผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
25 น.ส.จันทร์เพ็ญ ชารีผาย คบ.ครุศาสตรบัณฑิต ครูผู้สอนปวช., ปวส.   แผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
26 นายเจตริน เพ็งแจ่ม ปริญญาตรี(คณิตศาสตร์) ครูผู้สอนปวช. ,ปวส.   แผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
27 นายอนุรักษ์ ดวงดี คบ. เกษตร ครูผู้สอนปวช.   แผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
28 นางสิริพร  สมบัติ คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครูผู้สอนปวช.   แผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
29 น.ส.โสมสะอาด ไชยโคตร ปริญญาตรี ครูผู้สอนปวช.   แผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
30 น.ส.วิรินทร์ณัฐฐา สุขอยู่ ปริญญาตรี ครูปวช.   แผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
31 นายอานนท์ ทองปัญญา ปริญญาตรี ครูปวช,ปวส   แผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
32 น.ส.นัทธมน แก้วแสน ปริญญาตรี ครูปวช,ปวส   แผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
33 นางศิริมล ทองสุทธฺิ์ ปริญญาโท ครูปวช   แผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
34 นายธงชัย วิเศษชาติ ปริญญาตรี ชีววิทยาประยุกต์ (วท.บ.) ครูผูสอน ปวช., ปวส.   แผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
35 น.ส.รัตนาภรณ์  จันทา ปริญญาตรี    แผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
36 นายสัตรัตน์(2) อุทัยทวีทรัพย์  ครูปวส.   แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
37 นายสัตรัตน์ อุทัยทวีทรัพย์ ปริญญษตรี    แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
38 นายณัฐพงษ์ ศรเคน ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ครูผู้สอนปวช., ปวส   แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
39 นายสมชาย สงวนแก้ว ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)  ครูผู้สอนปวช., ปวส   แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
40 นายคณิน ทินนะภา ค.อ.บ.ครุศาสตรอุตสาหกรรม ครูผู้สอน ปวช. , ปวส.   แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
41 นายเกษมศักดิ์ ศิลาโชติ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) ครูผู้สอนปวช,ปวส   แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
42 นายประวัติ เจือจันทร์ วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การจัดการอุตสาหกรรม)  ครูผู้สอน ปวช., ปวส.   แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
43 นายสมานพันธ์ ผ่องราษี บธ.บ.การตลาด ครูสอน ปวช.   แผนกวิชาการตลาด
44 นางพนิดา โตรัศมี บธ.บ.บริหารทรัพยากรมนุษย์ ครูผู้สอน ปวช., ปวส.   แผนกวิชาการตลาด
45 นายนพดล กันทะวงศ์ บธ.บ.การจัดการทั่วไป ครู   แผนกวิชาการตลาด
46 นายโฆษิต เทียนชัย ปริญญาตรี (วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องกล) ครูผู้สอนปวช.,ปวส.   แผนกวิชาช่างยนต์
47 นายสุริยา จันทะโคตร ปริญญาตรี ครูผู้สอนปวช.,ปวส.   แผนกวิชาช่างยนต์
48 นายอภิชน เพียรเสมอ ปริญญาตรี ครูผู้สอนปวช.,ปวส.   แผนกวิชาช่างยนต์
49 นายยอด ประคองใจ ปริญญาตรี ครูผู้สอนปวช.,ปวส.   แผนกวิชาช่างยนต์
50 นายสมัย ทองมวน บธ.บ บริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการทั่วไป) ครูผู้สอนปวช., ปวส.   แผนกวิชาช่างยนต์
51 นายบรรดาศักดิ์ ทองแก้ว ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครูผู้สอนปวช., ปวส.   แผนกวิชาช่างยนต์
52 นายเอกชัย โสพันธ์ วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องกล ครูผู้สอนปวช., ปวส.   แผนกวิชาช่างยนต์
53 นายเจริญ บุญทะวัน ปริญญาตรี ครูปวช   แผนกวิชาช่างยนต์
54 นายอภิวัฒน์ จำปาพันธ์ อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล ครูผู้สอน ปวช.,ปวส.   แผนกวิชาช่างยนต์
55 นายอภิชน เพียรเสมอ (2) ปริญญาตรี ครูผู้สอน ปวช.ปวส.   แผนกวิชาช่างยนต์
56 นายยอด(2) ประคองใจ ปริญญาตรี ครูผู้สอน ปวช.ปวส.   แผนกวิชาช่างยนต์
57 น.ส.ประยูรศรี บัวดก ปริญญาตรี ครูปวช.,ปวส.   แผนกวิชาการบัญชี
58 น.ส.พิมพ์จิรา อินทร์ตา บธ.บ. การบัญชี ครูผู้สอนปวช.,ปวส.   แผนกวิชาการบัญชี
59 นางรัตนาภรณ์ พองนวล บธ.บ.การเงินและการธนาคาร ครูผู้สอนปวช.,ปวส.   แผนกวิชาการบัญชี
60 น.ส.ชัญญาภัค ผุยอุุทา ปริญญาตรี ครูปวช.,ปวส.   แผนกวิชาการบัญชี
61 นางสมณี วิมลสุข ปริญญาตรี บธ.บ. บริหารธุรกิจ การบัญชี ครูผู้สอนปวช., ปวส.   แผนกวิชาการบัญชี
62 นางนุชลักษณ์ สมอ ศศบ. บริหารธุรกิจ - การบัญชี ครูผู้สอนปวช., ปวส.   แผนกวิชาการบัญชี
63 น.ส.วารีย์ บัวงาม บธบ. การบัญชี ครูผู้สอนปวช., ปวส.   แผนกวิชาการบัญชี
64 นางหยกนภา มะเค็ง ปริญญาตรี (บธ.บ.) การบัญชี ครูผู้สอนปวช., ปวส.   แผนกวิชาการบัญชี
65 นายศุภวิชญ์ มั่นคง ปริญญาตรี ครูผู้สอนปวช   แผนกวิชาการบัญชี
66 น.ส.กุหลาบ นวลสาย ปริญญาตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   แผนกวิชาการบัญชี
67 น.ส.ศิริพร สุขเมือง ปริญญา ครูผู้สอน   แผนกวิชาการบัญชี
68 น.ส.รัตนาพร ชฎาชัย ป.ตรี ครูผู้สอน ปวช.,ปวส.   แผนกวิชาการบัญชี
69 น.ส.สุดาพร ป้องกัน ป.ตรี การบัญชี ครูผู้สอน ปวช.,ปวส.   แผนกวิชาการบัญชี
70 น.ส.สุนิตยา สันทาลุนัย ป.ตรี การบัญชี ครูผู้สอน ปวช.,ปวส.   แผนกวิชาการบัญชี
71 น.ส.วรินรำไพ ตระกูลรักษ์ ป.ตรี การบัญชี ครูผู้สอน ปวช.,ปวส.   แผนกวิชาการบัญชี
72 น.ส.เสริมทรง สมบัติ ป.ตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, ป.โท ครูผู้สอนปวช.และปวส.   แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
73 นายเบญจลักษณ์ ทองพันชั่ง ปริญญาตรี ครูผู้สอนปวช.,ปวส.   แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
74 นายทศพร จำปาเมือง วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ครูผู้สอนปวช., ปวส.   แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
75 นายสัมฤทธิ์ พิระภาค บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครููผู้สอนปวช., ปวส.   แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
76 น.ส.มินตรา สมฤทธิ์ ปริญญาตรี ครูปวช., ปวส.    แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
77 นายเบญจลักษณ์ (2) ทองพันชั่ง ปริญญาตรี ครูปวช. ปวส.   แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
78 นายทศพร (2) จำปาเมือง ปริญญาตรี ครูปวช. ปวส.    แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
79 นายสัมฤทธิ์ (2) พิระภาค ปริญญาตรี ครูปวช. ปวส.   แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
80 น.ส.นิดติยา นาคนวล วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ ครูผู้สอนปวช. , ปวส.   แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
81 นายฉัตรชัย ปิ่นแก้ว ปริญญาตรี ครูปวช,ปวส   แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
82 นายเกรียงไกร สุวรรณ์ ปริญญาตรี ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ครูปวช   แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
83 นายมงคลยศ จุปะวันทอง  คอบ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ครูผู้สอนปวช   แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
84 นายอรรคเดช พิเคราะห์แน่ ปริญญาตรี ครูผู้สอนปวช.,ปวส.   แผนกวิชาโยธา
85 นายอรรคเดช2 พิเคราะห์แน่     แผนกวิชาโยธา
86 นายอุทัย คงครบ ปริญญาตรี คบ.อุตสาหกรรมศิลป์ ครูผู้สอนปวช.ปวส.   แผนกช่างเชื่อมโลหะ
87 นายสุพรรณ บุญกล้า ปริญญาตรี ครูผู้สอนปวช.ปวส.   แผนกช่างเชื่อมโลหะ
88 นายสุพรรณ บุญกล้า (2) ปริญญาตรี ครูผู้สอน ปวช.ปวส.   แผนกช่างเชื่อมโลหะ
89 นายภราดร พรหมบุตร วิศวกรรมศาสตรบัณทิต(วิศวกรรมไฟ้า) ครูผู้สอนปวช., ปวส.   แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
90 นายนรินทร์ แสนคม ก.ษ.บ.การศึกษาบัณฑิต ครูผู้สอน ปวช. , ปวส.   แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
91 นายธนบดี พลบุญ ปริญญาตรี ครูปวช,ปวส   แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
92 นาย สุเมธ วราศรี ปริญญาตรี ครูปวช,ปวส   แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
93 น.ส.สุภาพร พรมวัน ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม ครูผู้สอนปวช. , ปวส.   แผนกวิชาการโรงแรม
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php
งานทะเบียน Email: โทร 045612886 ต่อ 132

โทรศัพท์ โทรสาร
  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0260201 วินาที